Home              Boy's 2019 Results     Varsity: 7 - 10 - 0        NIC:  3 - 2       JV:  7 - 7 - 0           

Date               Event / Opponent                                   Location                                     Scores                              

Aug. 17        Goshen                                                     Goshen                                        JV: 0, Goshen: 8 - Varsity: 2, Goshen: 0

Aug. 16        Northridge                                                Northridge                                  JV: 3, Northridge:1 - Varsity: 2, Northridge: 7

Aug. 18        Valparaiso                                                 ECHS                                        JV: 0, Valparaiso: 1 -  Varsity: 1, Valparaiso: 2

Aug. 23        S.B. Clay (V), Westview (JV)                   Clay / Westview                        JV: 3, Westview: 1 -  Varsity: 7, Clay: 0                                           

Aug. 27        Mishawaka                                                Mishawaka                                JV: 4, Mishawaka: 0 - Varsity: 5, Mishawaka: 0

Aug. 29        S.B. St. Joe                                                Memorial                                   JV: 2, St. Joe: 1 - Varsity: 0, St. Joe: 1

Sept.  4        S. B. Adams                                               Adams                                        JV: 2, Adams: 1 - Varsity: 1, Adams: 2

 Sept.  8        Lancer Cup                                                Newton Park                              Varsity: 11, Oregon-Davis: 0  -  Varsity: 6, Bethany Christian: 2

Sept. 12       Mishawaka Marian                                    ECHS                                         JV: 0, Marian: 2 - Varsity: 2, Marian: 1

Sept. 15       Homestead                                                 ECHS                                         JV: 2, Homested: 6 - Varsity: 2, Homestead: 1

Sept. 15      Warsaw                                                       ECHS                                         JV: 0, Warsaw: 1 - Varsity: 1, Warsaw: 3

Sept. 20      Plymouth                                                     ECHS                                         JV: 0, Plymouth: 1 - Varsity: 0, Plymouth: 1

Sept. 22      Memorial                                                    ECHS                                          JV: 2, Memorial: 1 - Varsity: 1, Memorial: 2

Sept. 24      Concord                                                      Concord                                       JV: 2, Concord: 1 - Varsity: 3, Concord: 5

 Sept. 27      Penn                                                            Penn                                            JV: 0, Penn: 5 - Varsity: 1, Penn: 3

Oct. 1          Goshen                                                    Concord Sectional                          Varsity: 1, Goshen: 3